RODO

Polityka prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie   o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – dalej RODO, podajemy poniższe informacje:

 1. Informacja o administratorze danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Tańca Wasilewski Felska z siedzibą w Olsztynie 10-092, przy ulicy Al. Obrońców Tobruku 3

 1. Sposób skontaktowania się z Inspektorem ochrony danych lub osobą odpowiedzialną za dane osobowe

Z osobą odpowiedzialną za dane osobowe można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: kik@wasilewski-felska.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres: Centrum Tańca Wasilewski Felska , ulica Al. Obrońców Tobruku 3, Olsztynie 10-092 

 1. Cele przetwarzania

Państwa dane osobowe pozyskiwane są w związku z przygotowywaną ofertą związaną z imprezą turystyczną lub wypełnionym formularzem rezerwacyjnym lub zgłoszeniem wypoczynku do Kuratorium Oświaty lub wypełnieniem zapisów umowy związanej z prowadzeniem zajęć z zakresu autorskiego programu „Ogólnopolska Szkółka Tańca i Dobrych Manier” odbywających się w szkołach podstawowych i przedszkolach lub przygotowaniem oferty dotyczącej wypoczynku letniego i zimowego lub kontaktu mającego na celu poinformowanie o zbliżających się wydarzeniach przygotowanych przez Centrum Tańca Wasilewski – Felska.  Dane te będą przetwarzane w następujących celach:

 1. Sprzedaży produktów i usług.
 2. Obsługa rezerwacji.
 3. Marketing bezpośredni.
 1. Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

 1. Niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy.
 2. Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora.
 1. Kategorie pozyskiwanych danych osobowych

W celu realizacji zapisów statutowych  oraz związanych z działalnością Centrum Tańca Wasilewski – Felska, pozyskujemy od Państwa następujące kategorie danych osobowych:

 1. Dane teleadresowe, PESEL, adresy email, telefony
 2. Historię odbytych podróży (mogą być wykorzystywane jako preferencje, podstawa do udzielenia zniżki).
 3. Historię uczestnictwa w organizowanych zajęciach w ramach programu „Ogólnopolska Szkółka Tańca i Dobrych Manier”.
 4. Dane dotyczące stanu zdrowia dziecka (wymóg Kuratorium Oświaty przy organizacji wypoczynku dla dzieci).                              .
 1. Informacje o odbiorcach danych osobowych

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. Podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki (dokumenty podróży) do Państwa.
 3. Organizatorom imprez turystycznych, hotelom, przewoźnikom i innym odbiorcom wymaganym przy realizacji imprez turystycznych.
 4. Procesorom obsługującym obszar IT w związku ze zleconymi przez Centrum Tańca Wasilewski Felska działaniami realizowanymi w imieniu Centrum Tańca Wasilewski – Felska.

7.Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego

Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich o ile nie będzie to wymagane przy realizacji  oferowanej/sprzedawanej imprezy/usługi turystycznej lub innego produktu związanego z oferowaną/sprzedawaną imprezą/usługą turystyczną.
Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich o ile nie będzie to wymagane przy realizacji  zapisów statutowych  oraz związanych z działalnością Centrum Tańca Wasilewski Felska.

 1. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane.

 1. Dane dotyczące wykonywania umowy – 10 lat.
 2. Działania marketingowe – do odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu.

Okres przetwarzania określany jest przepisami prawa, które obligują Centrum Tańca Wasilewski Felska do przetwarzania danych przez określony czas.

 1. Informacje o prawie żądania od administratora dostępu do danych osobowych

Informujemy, że mają Państwo prawo do:

 1. Żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa.
 2. Sprostowania danych.
 3. Żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 4. Usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.   
 6. Przeniesienia danych osobowych.
 7. Tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się na w pełni zautomatyzowanym przetwarzaniu.

 

 1. Informacje o prawie do cofnięcia zgody

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych.

 1. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Centrum Tańca Wasilewski Felska, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy i wykonywania innych czynności związanych z działalnością Centrum Tańca Wasilewski Felska.

Podanie danych jest warunkiem do dokonania rezerwacji lub zapisu dziecka na zajęcia, bez ich podania rezerwacja nie może być przyjęta.

 1. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Centrum Tańca Wasilewski Felska korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Decyzje mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany na zasadzie profilowania. Profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności o dane dotyczące świadczonych wcześniej usług. Profilowanie może mieć wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie Państwo mogą otrzymywać – oferta będzie dopasowywana do Państwa potrzeb.

Zapisy on-line Kliknij, aby przejść do kącika dziecięcego.